Visa สำหรับนักศึกษา

ตุลาคม 26, 2010 at 14:56 ใส่ความเห็น

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่น ทั้งแบบ backpack หรือไปกับทัวร์
สามารถขอยกเว้นค่าวีซ่าเข้าประเทศได้ (ถ้าไปกับทัวร์แล้ว ทัวร์ทำวีซ่าให้ อย่าลืมขอค่าวีซ่าคืนนะคะ ^^)

รายละเอียด
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทการพำนัก ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน
(หมายเหตุ : นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศASEAN
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้องขอวีซ่า (pdf file) (รับแบบฟอร์มที่สถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)       1 ใบ  
3.  รูป ถ่าย (ขนาด 2×2 นิ้ว สีหรือขาวดำ พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)     1 ใบ  
4.  แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง)(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดิน ทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)       1 ใบ
5.  ทะเบียนบ้าน      ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อุปการะ      ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด  
7. หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือการค้าของผู้อุปการะ (เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3เดือน)
ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
8.  หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา      ฉบับจริง 1 ชุด
9.  ผู้ ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ แล้ว ให้นำเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุลมาด้วยฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

กรณีไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
นอกจากเอกสาร ข้อ 1-8 แล้ว
ให้ แสดงหนังสือเดินทางของญาติหน้าที่มีชื่อสกุลและรูปและหน้าที่มีตราอนุญาตการ พำนักอาศัย บัตรประจำตัวคนต่างด้าวด้านหน้าและหลัง ทะเบียนบ้านไทยของญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาแสดงด้วย สำเนาอย่างละ 1 ชุด

กรณีทรานซิท นอกจากเอกสาร ข้อ 1-8 แล้ว
1. ให้แสดงตั๋วเครื่องบิน
2. วีซ่าหรือหลักฐานการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง
หมายเหตุ ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบทรานซิท จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้
2. รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 – 11.15 น. ที่โดยกดบัตรคิว A
3. เอกสารอ้างอิงอื่นๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป (เช่น หนังสือแสดงเหตุผลการเดินทาง และ กำหนดการเดินทางเป็นต้น) สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ[ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่าแยกตามสัญชาติต่างๆ]
4.  สำหรับวันและ เวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจยืนยัน วันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่สถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางให้ใช้เวลาเร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา13.30-16.00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสองวันทำการ ถัดไป เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตฯจะให้ใบนัดฟังผล และระบุว่าให้รอทางสถานทูตจะติดต่อทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางตามความ ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวัน ก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการ ติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่นหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยให้แจ้ง หมายเลขใบนัดฟังผล(ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข5หลัก)และหมายเลขบาร์ โค้ด(ตัวเลข8หลัก)อนึ่งกรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลา อย่างน้อยสองวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็น กรณีพิเศษ

source : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/daigaku.htm

โฆษณา

Entry filed under: Japan visa. Tags: , , , , , , , , , .

Tip เล็กน้อยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆ ผ่าน google maps

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Feeds


%d bloggers like this: