การขอ Visa เข้าประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม 26, 2010 at 09:10 ใส่ความเห็น

Visa

ระเบียบการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทการพำนักระยะสั้น

เพื่อการท่องเที่ยว

  1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนในวันยื่นขอวีซ่าและมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
  2. สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำไปแสดงด้วย
  3. ใบคำร้องขอวีซ่า ขอได้ที่สถานทูตญี่ปุ่น หรือ ดาวน์โหลดที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
  4. รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป สีหรือขาวดำ พื้นหลังต้องมีสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพ จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
  5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา 1 ชุด
  6. (1) กรณีผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาที่ลาพักร้อน)

(2) กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

(3) กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

(4) กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือ ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด เป็นฉบับจริง 1 ชุด

  1. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ สกุล ด้วย
  2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ)ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด

อัตราค่าธรรมเนียม Visa

visa ทั่วไป              1080 บาท

visa Multiple      2160 บาท (สำหรับเดินทางหลายครั้ง)

visa transit          260 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)

เวลาในการยื่นเอกสารเพื่อขอ visa

08.30 – 11.30 น.

source : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa1.htm

โฆษณา

Entry filed under: Japan visa. Tags: , , , , , , .

What for ??? วิธีกรอกใบคำร้องขอ visa

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Feeds


%d bloggers like this: