วิธีกรอกใบคำร้องขอ visa

ตุลาคม 26, 2010 at 09:42 ใส่ความเห็น

วิธีกรอกใบคำร้องขอ visa

กรุณาอ่านข้อแนะนำ ในการกรอกคำร้องและกรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกข้อ เวลายื่นคำร้อง กรุณาจัดเอกสารตามลำดับใน “ระเบียบการขอวีซ่า” ตามประเภทของวัตถุประสงค์ และยื่นที่เคาน์เตอร์รับคำร้อง หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบ ทางสถานทูตไม่สามารถรับยื่นคำร้องได้ สำหรับรายละเอียดวิธีการยื่นขอวีซ่า กรุณาตรวจสอบดู “รายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอวีซ่า”

 1. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 ตัว ซึ่งมีระบุในหนังสือเดินทางและทะเบียนบ้าน)
 2. กรอกนามสกุล ตามที่สะกดในหนังสือเดินทาง
 3. กรอกชื่อ ตามที่สะกดในหนังสือเดินทาง
 4. กรอกชื่อ นามสกุลเดิม กรณี เคยเปลี่ยน (กรณีแต่งงานแล้ว ให้กรอกนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานด้วย)
 5. ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับเพศของท่าน
 6. ถ้าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ทำเครื่องหมาย x ที่ no, ถ้ามี ทำเครื่องหมาย x ที่ yes ชี้แจงรายละเอียดใน ( )
 7. ทำเครื่องหมาย x ที่ช่อง ( ) ที่ตรงกับสถานภาพการสมรส
  • Single เป็นโสด
  • Married (registered) แต่งงานและจดทะเบียน
  • Married (non registered) แต่งงานไม่จดทะเบียน
  • Divorced หย่า
 8. กรอกสัญชาติ ตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง ถ้ามีสัญชาติเดิมให้ระบุด้วย
 9. กรอก วันเดือนปีเกิด ตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง, สถานที่เกิดตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง
 10. ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับประเภทหนังสือเดินทาง
  • Ordinary หนังสือเดินทางธรรมดา
  • Official หนังสือเดินทางราชการ
  • Diplomatic หนังสือเดินทางทูต
  • Travel document หนังสือเดินทางประเภทอื่นระบุรายละเอียดใน( )

  กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อหน่วยงานราชการ, สถานที่ที่ออกหนังสือเดินทาง, วันที่ออกและวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

 11. กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวก (ไม่จำเป็นต้องตรงกับในทะเบียนบ้าน), รหัสไปรษณีย์, หมายเลยโทรศัพท์ของที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 12. กรอกอาชีพ และชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่ (กรณีเป็นนักเรียนให้กรอกชื่อสถานศึกษา), ที่อยู่บริษัท หรือสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือสถานศึกษา ,ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ,ตำแหน่งหน้าที่เดิมที่สำคัญ
 13. ระบุจุดประสงค์ในการเดินทางอย่างละเอียด
 14. กรอกระยะเวลาที่จะพำนักในญี่ปุ่น,วันที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น, ชื่อสนามบิน, สายการบิน (ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน)
 15. กรณีมีบุคคลที่เดินทางไปด้วย ให้กรอกชื่อ สกุล ความสัมพันธ์กับท่าน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดของบุคคลนั้น
 16. กรอกชื่อที่อยู่ของโรงแรมที่จะพำนัก กรณีที่สถานที่พำนักไม่ใช่โรงแรม ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของเจ้าของสถานพำนัก
 17. ถ้าผู้ใด เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว กรอกวันที่ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว และระยะเวลาที่พำนัก ซึ่งดูได้จากตราประทับ เข้า-ออก ของกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นในหนังสือเดินทาง
 18. ถ้ามีผู้รับรอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ญี่ปุ่น กรอก ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับรอง พร้อมระบุความสัมพันธ์
 19. ระบุชื่อผู้กรอกใบคำร้องนี้ หรือชื่อบริษัท
 20. ถ้าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดียวกันจะเดินทางพร้อมกัน ระบุชื่อและความสัมพันธ์
 21. ตรวจว่า ข้อความที่ท่านกรอกในคำร้องถูกต้องแล้ว กรอกวันเดือนปีที่ยื่น เซ็นชื่อโดยผู้ยื่น

แบบฟอร์มใบคำร้องขอ visa : http://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf

source : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/form.htm

โฆษณา

Entry filed under: Japan visa. Tags: , , , , , , , , .

การขอ Visa เข้าประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ยื่นขอ visa เข้าประเทศญี่ปุ่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Feeds


%d bloggers like this: